Algemene VoorwaardenStudio Roel Smeets

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Studio Roel Smeets, alsmede op overeenkomsten gesloten tussen Studio Roel Smeets en een wederpartij, hierna te noemen “de wederpartij”.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Studio Roel Smeets deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de opdracht ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.4 Indien Studio Roel Smeets niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Roel Smeets in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.5 De titels van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing van deze algemene voorwaarden te vergemakkelijken, doch kunnen niet worden gebruikt voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 De aard en de omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Studio Roel Smeets zijn onherroepelijk gedurende 30 dagen na datum van aanbod (offertedatum), tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere termijn wordt vermeld. Bij niet reageren door de wederpartij vervalt het aanbod na het verstrijken van voornoemde termijn.

2.3 Studio Roel Smeets kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de wederpartij een aanbod of offerte van Studio Roel Smeets ongewijzigd accepteert, of indien Studio Roel Smeets een opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven. Het bepaalde in de artikel 7:404 wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst die door of namens Studio Roel Smeets na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Studio Roel Smeets zijn bevestigd, dan wel indien Studio Roel Smeets reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.

3.3 Studio Roel Smeets is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te leveren van de wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Studio Roel Smeets het recht de opdracht te weigeren.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Roel Smeets niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Verplichtingen wederpartij

4.1 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Studio Roel Smeets heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan de wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig en in de door Studio Roel Smeets gewenste vorm en wijze aan Studio Roel Smeets ter beschikking worden gesteld.

4.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Studio Roel Smeets ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.3 Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Studio Roel Smeets gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en wijziging van de overeenkomst

5.1 Vóór aanvang van de werkzaamheden door Studio Roel Smeets kan van de wederpartij een aanbetaling op het factuurbedrag worden gevraagd.

5.2 Alle werkzaamheden die door Studio Roel Smeets worden verricht in de uitvoering van de opdracht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Studio Roel Smeets.

5.3 Studio Roel Smeets bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Studio Roel Smeets behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.

5.4 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Studio Roel Smeets schriftelijk in gebreke te stellen.

5.5 Studio Roel Smeets heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.6 Studio Roel Smeets zal te allen tijde eerst een conceptversie van zijn ontwerp doen toekomen aan de wederpartij, teneinde de wederpartij in de gelegenheid te stellen hierop feedback te geven. Studio Roel Smeets zal hierna zoveel als redelijkerwijs mogelijk de feedback van de wederpartij verwerken in het ontwerp en de finale versie doen toekomen aan de wederpartij. Indien de wederpartij na toezending van de finale versie nog verdere aanpassingen wenst, wordt dit door Studio Roel Smeets op basis van nacalculatie aan de wederpartij gefactureerd als zijnde meerwerk.

5.7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.8 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Studio Roel Smeets zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.9 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Studio Roel Smeets de wederpartij hierover tevoren inlichten.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

6.1 Studio Roel Smeets is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, indien:

– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of

– Studio Roel Smeets ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of

– door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Studio Roel Smeets gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

De wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Studio Roel Smeets direct of indirect (zijn) ontstaan.

6.2 Studio Roel Smeets heeft tevens te allen tijde het recht een overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Studio Roel Smeets heeft eveneens het recht een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, indien de inhoud naar zijn oordeel de belangen en/of goede naam van zijn onderneming kan schaden.

6.3 In geval van ontbinding zijn de vorderingen van Studio Roel Smeets op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studio Roel Smeets vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Studio Roel Smeets op de wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.

Artikel 7 Annulering

7.1 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de wederpartij, is Studio Roel Smeets gerechtigd om de kosten voor de reeds gemaakte uren en werkzaamheden in de uitvoering van de overeengekomen opdracht tot aan de annuleringsdatum in rekening te brengen conform het daarvoor geldende tarief. De wederpartij is in dat geval dan ook gehouden deze volledige kosten aan Studio Roel Smeets te betalen. De administratie van Studio Roel Smeets is in dit geval leidend.

Een en ander onverminderd het recht van Studio Roel Smeets om schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.

7.2 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Studio Roel Smeets de schriftelijke annulering heeft ontvangen. De administratie van Studio Roel Smeets is hiervoor bepalend.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Studio Roel Smeets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2 Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Studio Roel Smeets geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Roel Smeets niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Studio Roel Smeets of van derden daaronder begrepen, alsmede de omstandigheid dat Studio Roel Smeets een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt door zijn toeleverancier. Studio Roel Smeets is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Studio Roel Smeets zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Studio Roel Smeets heeft het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij indien deze periode langer dan drie maanden voortduurt.

8.4 Indien Studio Roel Smeets ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan

het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Roel Smeets gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren.

De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Betaling en incassokosten

9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Studio Roel Smeets

aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

9.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Studio Roel Smeets in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

9.3 Studio Roel Smeets heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de wederpartij worden door Studio Roel Smeets steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

9.4 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Studio Roel Smeets verschuldigde.

9.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 10 Onderzoeksplicht en reclamering

10.1 De wederpartij dient het door Studio Roel Smeets op- en/of afgeleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Studio Roel Smeets te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking, schriftelijk aan Studio Roel Smeets te worden gemeld. De wederpartij dient Studio Roel Smeets in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.2 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.

10.3 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal Studio Roel Smeets het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de wederpartij vervangen of herstellen. In geval van vervanging dient de wederpartij de vervangen zaak aan Studio Roel Smeets te retourneren.

10.4 Het indienen van klachten ontslaat de wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Studio Roel Smeets.

10.5 Bij niet-tijdige melding van een gebrek komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

10.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio Roel Smeets en de door Studio Roel Smeets bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Eventuele aansprakelijkheid van Studio Roel Smeets blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Studio Roel Smeets is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Roel Smeets is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3 De aansprakelijkheid van Studio Roel Smeets is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de wederpartij over de laatste drie kalendermaanden inzake de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 Studio Roel Smeets is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Roel Smeets aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Roel Smeets toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.5 Studio Roel Smeets is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Studio Roel Smeets.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 De wederpartij vrijwaart Studio Roel Smeets, alsmede door Studio Roel Smeets ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden jegens derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendom op de door de wederpartij verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 De wederpartij garandeert aan Studio Roel Smeets dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart Studio Roel Smeets voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.

12.3 Indien de wederpartij enig resultaat, verkregen van Studio Roel Smeets, gebruikt of toepast dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken of toe te passen, vrijwaart de wederpartij Studio Roel Smeets voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de wederpartij en/of derden.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Studio Roel Smeets zich de rechten en bevoegdheden voor die Studio Roel Smeets toekomen op grond van de Auteurswet. Studio Roel Smeets behoudt derhalve te allen tijde alle rechten op de door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de wederpartij.

13.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij Studio Roel Smeets en mogen zonder voorafgaande toestemming van Studio Roel Smeets noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt, anders dan voor intern gebruik bij de wederpartij, noch ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor het door Studio Roel Smeets is verstrekt.

13.3 Studio Roel Smeets behoudt het recht het ontwerp welke is ontstaan in de uitvoering van de opdracht voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.4 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Studio Roel Smeets is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Studio Roel Smeets is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.